รวมเครื่องชั่งดิจิตอล.com

วิธีใช้และการดูแลรักษาเครื่องชั่งชนิดที่ 6 (เครื่องชั่งสปริง)

สิงหาคม 28th, 2013

วิธีใช้และการดูแลรักษาเครื่องชั่งชนิดที่ 6 (เครื่องชั่งสปริง)

เพื่อให้การใช้เครื่องชั่งชนิดที่ 6 (เครื่องชั่งสปริง) แบบหน้าปัดกระจกถูกต้องเที่ยงตรงอยู่เสมอ  จึงแนะนำวิธีใช้และการดูแลรักษาเครื่องชั่ง  ดังนี้
  วิธีใช้
*   
ตั้งเครื่องชั่งให้ได้ระดับกับพื้นราบ (เครื่องชั่งสองหน้า หากไม่ได้ระดับเข็มจะไม่ตรงกัน)
*   ถาดชั่งต้องมีหมายเลขตรงกับเครื่องชั่ง และสะอาด
*   ก่อนชั่ง เข็มจะต้องตรงศูนย์ (0) ถ้าไม่ตรง ให้ปรับให้ตรงด้วยวิธีใช้คีมหมุนน๊อตใต้ถาดชั่ง
*   อย่าชั่งน้ำหนักเกินพิกัดกำลังของเครื่องชั่ง
  การชั่งให้วางสิ่งของตรงบริเวณกึ่งกลางของถาดชั่ง
*   อย่าวางสิ่งของลงบนถาดชั่งด้วยวิธีกระแทก
  ถ้าชั่งสิ่งที่ไม่สะอาด  ควรห่อหุ้มเสียก่อน
 
  การเก็บรักษา
เมื่อไม่ใช้เครื่องชั่ง  ไม่ควรวางสิ่งของไว้บนถาดชั่ง
ระวังอย่าให้น้ำเข้าไปในเครื่องชั่ง
*  ควรตั้งเครื่องชั่งไว้ในที่ไม่มีฝุ่นผงและความชื้น
  คำเตือน
*  
การใช้เครื่องชั่งที่ไม่ถูกต้อง  ผู้ใช้อาจมีความผิดทางอาญา
*   เมื่อสงสัยว่าเครื่องชั่งไม่ถูกต้อง  ให้สอบเทียบกับตุ้มน้ำหนักที่มีตราเครื่องหมายคำรับรอง (ตราครุฑ)ถ้าไม่มีตุ้มน้ำหนักให้สอบเทียบน้ำหนักสิ่งของกับเครื่องชั่งอื่น ๆ ที่ถูกต้อง
  เมื่อปรากฏว่าเครื่องชั่งไม่ถูกต้องหรือเกิดชำรุดเสียหาย  ห้ามใช้เด็ดขาด ให้จัดหาทดแทนใหม่

คำแนะนำการใช้เครื่องชั่งสปริงสองหน้าที่มีไว้ชั่งซื้อขายสินค้าสำหรับผู้ขาย

        1. ห้ามใช้เครื่องชั่งที่มีเข็มชี้อัตราน้ำหนักของหน้าปัดเพียงด้านเดียว หรือใช้วัสดุอื่น/นำสีมาพ่นปิดหน้าปัดด้านหนึ่งไว้ หรือวางสินค้าของตนบังหน้าปัดหรือตั้งเครื่องชั่งมิให้ผู้ซื้อเห็นหน้าปัดของเครื่องชั่ง
          2. ห้ามใช้เครื่องชั่งที่ตัวเครื่องทำด้วยพลาสติก ผู้ฝ่าฝืนจะถูกยึดเครื่องชั่ง
          3. ต้องมีหน้าปัดและเข็มชี้อัตราน้ำหนัก 2 ด้าน และหน้าปัดทั้ง 2 ด้าน ต้องหันหน้าออกในทิศทางตรงข้าม เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายอ่านน้ำหนักได้พร้อมกัน
4. ต้องวางเครื่องชั่งบนพื้นราบ ไม่เอียง

          5. ก่อนทำการชั่งสินค้า เข็มชี้แสดงน้ำหนักของสินค้าต้องเริ่มที่เลขศูนย์ (0) เสมอ
          6. อย่าชั่งสินค้าที่มีน้ำหนักเกินพิกัดกำลังของเครื่องชั่ง
          7. รักษาความสะอาดบนหน้าปัดให้ผู้ใช้สามารถอ่านค่าน้ำหนักได้อย่างชัดเจน
          8. ให้ใช้ถาดชั่งที่มีหมายเลขประจำเครื่องตรงกับตัวเครื่องชั่ง
          9. ต้องนำเครื่องชั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรง เป็นประจำทุกปี
เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วจะได้รับสติกเกอร์เครื่องหมายตราครุฑสีแดง ปิดบนหน้าปัดเครื่องชั่งที่ถูกต้อง

10. ผู้ขายรายใดใช้เครื่องชั่งที่ไม่ถูกต้อง มีเจตนาชั่งน้ำหนักของสินค้าให้ขาดหายไป จะมีโทษตามกฎหมาย

คือ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รวมเครื่องชั่งดิจิตอล.com