รวมเครื่องชั่งดิจิตอล.com

เครื่องชั่งสปริง

ธันวาคม 6th, 2013

เป็นที่ทราบกันดีว่าเครื่องชั่งสปริงชนิดที่มีสองหน้าเป็นที่นิยมใช้กันมากทั้งในตลาดสด และตามแหล่งที่มีการซื้อขายสินค้าทางการเกษตร ประมง และอื่นๆ อย่างแพร่หลายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และในอีกหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา คาดว่าเครื่องชั่งสปริงจะยังเป็นที่นิยมใช้งานต่อไปอีกหลายสิบปีในอนาคต ทั้งนี้เนื่องมาจากเครื่องชั่งสปริงมีข้อดีหลายประการคือ ใช้ง่าย น้ำหนักเบาสามารถยกเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก ไม่สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับเครื่องชั่งแบบอิเลคทรอนิค และยังบำรุงรักษาง่ายอีกด้วย

อย่างไรก็ตามเครื่องชั่งสปริงก็มีข้อด้อยหลายประการด้วยเช่นกัน เช่น เป็นเครื่องชั่งที่ไม่สามารถทำให้มีความละเอียดมากนัก ดีที่สุด คืออ่านละเอียดได้ 10 กรัม ในเครื่องชั่งพิกัดกำลัง 3 กิโลกรัม และจากการที่มีชิ้นส่วนประกอบกันเป็นจำนวนมากถึง 44 ชิ้น และตัวถังบอบบาง หากมีการกระแทก ตกหล่น จะมีความคลาดเคลื่อนง่าย ในผู้ประกอบการที่ลดต้นทุนเพื่อแข่งขันทางด้านราคา หากเลือกใช้ชิ้นส่วนที่ราคาถูก และไม่มีการควบคุมคุณภาพที่ดีพอ จะทำให้เครื่องชั่งมีคุณภาพต่ำ ไม่สามารถรักษาความเที่ยงตรงไว้ได้นาน ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการซื้อขาย ข้อเสียอีกประการหนึ่งคือ การดัดแปลงแก้ไขเครื่องชั่งสปริงเพื่อเอารัดเอาเปรียบสามารถทำได้ง่าย

ปัจจุบันในประเทศไทย มีผู้ผลิตเครื่องชั่งสปริงที่ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจจากกรมการค้าภายใน 28 ราย มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 800.000 เครื่องต่อปี ผู้ผลิตบางรายสามรถผลิตและส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย เช่น ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านของไทยในอาเซียน ประเทศในตะวันออกกลาง หรือแม้แต่สหรัฐอเมริกา ประเทศจีนเป็นประเทศผู้ผลิตเครื่องชั่งสปริงที่ใหญ่ที่สุดของโลกมากกว่า 10 ล้านเครื่องต่อปี รองลงมาเป็นเวียตนาม ประมาณ 2 ล้านเครื่องต่อปี

องค์กรชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ หรือ International Organization of Legal Metrology, OIML ซึ่งมีจำนวนสมาชิกรวม 112 ประเทศ เริ่มหันมาให้ความสำคัญมากขึ้นที่จะกำกับดูแลคุณภาพการผลิตและควบคุมการใช้เครื่องชั่งสปริงของประเทศสมาชิกให้มีความเหมาะสมกับการใช้ชั่งซื้อขายสินค้า เนื่องจากมีสมาชิกที่เป็นประเทศกำลังพัฒนามากกว่า 70 ประเทศ มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องชั่งสปริงในการซื้อขายสินค้าตามสภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศ โดยจะทำการปรับปรุงข้อกำหนดชั่งตวงวัดเพิ่มเติมเครื่องชั่งสปริงเข้าไว้ในข้อกำหนดมาตรฐานของเครื่องชั่งแบบแมคคานิค

ประเทศไทยเป็นสมาชิกสมทบของ OIML และเป็นประเทศที่ผลิตเครื่องชั่งสปริงเพื่อใช้ในประเทศและยังสามารถส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศ กรมการค้าภายในในฐานะผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมต่างๆของ OIML เพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศ และนำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ในการพัฒนามาตรฐานการชั่งตวงวัดให้มีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค มีองค์กรชั่งตวงวัดที่เรียกว่า Asia Pacific of Legal Metrology Forum หรือ APLMF เป็นเวทีความร่วมมือของหน่วยงานชั่งตวงวัดของประเทศในภูมิภาค เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลมาตรฐานการชั่งตวงวัดของแต่ละประเทศให้สอดคล้องกัน และลดอุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิค (technical Barrier to Trade) ในการประชุม APLMF ครั้งที่ 12 ณ ประเทศมาเลเซีย ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลเครื่องชั่งสปริงเช่นกัน โดยที่ประชุมได้รับข้อเสนอของผู้แทนประเทศไทย ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักชั่งตวงวัด (นายวีระศักดิ์ วิสุทธาธรรม) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน จะพิจารณาตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานเครื่องชั่งสปริง และการตรวจสอบรับรอง (Verification) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจะสนับสนุนงบประมาณจัดหลักสูตรฝึกอบรมการตรวจสอบต้นแบบ (pattern approval) เครื่องชั่งสปริงต่อไป
สำหรับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของเครื่องชั่งสปริงในประเทศไทยนั้น กรมการค้าภายในซึ่งกำกับดูแลสำนักชั่งตวงวัด มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการผลิต และกำกับดูแลการใช้ เครื่องชั่งสปริง เพื่อให้การค้าขายมีความเที่ยงตรงเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนี้

การกำกับดูแลการผลิต

1. การอนุญาตให้เป็นผู้ผลิต
ผู้ที่ประสงค์จะผลิตเครื่องชั่งสปริงจะต้องมีคุณสมบัติ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายในกำหนด และต้องมีหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจผลิต เพื่อให้แนใจว่าผู้ผลิตทุกรายจะผลิตเครื่องชั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

2. การตรวจสอบให้คำรับรอง
เครื่องชั่งสปริงทุกเครื่องเมื่อผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนนำไปจำหน่ายหรือใช้งานจะต้องได้รับการตรวจสอบให้คำรับรองจากสำนักชั่งตวงวัดก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกเครื่องมีความเที่ยงตรง และมีลักษณะถูกต้องตามกฎหมาย

การกำกับดูแลการใช้และคุ้มครองผู้บริโภค

1. การสำรวจตรวจสอบ
เมื่อเครื่องชั่งสปริงถูกนำไปใช้ชั่งซื้อขายสินค้าตามตลาดสด หรือสถานที่ซื้อขายสินค้าต่างๆ เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั่วทุกจังหวัดจะออกทำการสำรวจตรวจสอบการใช้งานเครื่องชั่งทุกชนิด โดยมีตุ้มน้ำหนักมาตรฐานทดสอบความเที่ยงตรง และให้คำแนะนำการใช้งานที่ถูกต้องแก่ผู้ค้าทุกคน หากพบผู้กระทำผิด เช่น การดัดแปลงแก้ไขเพื่อเอาเปรียบก็จะดำเนินการลงโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อป้องปรามไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบจากการใช้เครื่องชั่ง

2. การให้บริการตรวจสอบ
ทุกๆ ปี สำนักชั่งตวงวัด และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดทั่วประเทศ จะออกทำการตั้งจุดบริการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งสปริง ตามตลาดสด และแหล่งชุมชนที่สำคัญ เพื่อให้ประชาชน ผู้ค้าเจ้าของเครื่องชั่งและผู้บริโภค สามารถนำเครื่องชั่งสปริงมาทดสอบน้ำหนักโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการใช้งานที่ถูกต้อง

3. ส่งเสริมให้มีจุดบริการทดสอบน้ำหนักในตลาดสด
เพื่อส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าในตลาดสด กรมการค้าภายในได้จัดทำโครงการเครื่องชั่งมาตรฐานในตลาดสด ร่วมกับเจ้าของตลาดที่เห็นความสำคัญกับการคุมครองผู้บริโภค โดยการติดตั้งจุดบริการเครื่องชั่งมาตรฐานไว้อย่างถาวรในตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถทดสอบน้ำหนักสินค้าได้ด้วยตัวเอง ขณะเดียวกัน พ่อค้าแม่ค้าก็สามารถทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งของตนได้ด้วยตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน ณ จุดบริการ นั้นด้วยตนเอง ตลอดเวลา

รวมเครื่องชั่งดิจิตอล.com